REGULAMIN MULTICENTRUM

 

1. MultiCentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz na potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.

2. Z MultiCentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe   i inne), a także grupy tworzone w MultiCentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, kursach) na określony temat.

3. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikami MultiCentrum.

4. Terminy i tematykę zajęć dla grup tworzonych w MultiCentrum umieszcza się na stronie http://www.multicentrum.warszawa.pl, http://www.bialoleka.e-bp.pl/ oraz na plakatach. Zapisy przyjmują pracownicy MultiCentrum.

5. Osoby korzystające z MultiCentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją obecność: • grupy zorganizowane rejestrują ich opiekunowie, • uczestnicy grup warsztatowych tworzonych przez MultiCentrum rejestrują się indywidualnie za pomocą karty identyfikacyjnej użytkownika Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka. Karta wydana przez MultiCentrum upoważnia do korzystania z zasobów wszystkich bibliotek na terenie Białołęki zgodnie z Regulaminami Udostępniania Zbiorów.

6. Użytkownicy MultiCentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.

7. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko   w obecności pracownika MultiCentrum.

8. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MultiCentrum.

9. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.

10.Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika MultiCentrum podczas zajęć.

11.Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich.

12. Użytkownicy MultiCentrum mają prawo do: • bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów, • bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, wydawnictw multimedialnych, czasopism, książek itp.; • bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie plików na płyty CD, DVD, dyski przenośne, • bezpłatnego sporządzania w jednym egzemplarzu wydruków lub kserokopii prac wykonanych w ramach zajęć edukacyjnych, lub w większej liczbie egzemplarzy jeśli jest to niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

13. Korzystanie z książek, czasopism , multimediów możliwe jest tylko na miejscu i odbywa się na zasadach obowiązujących w innych filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka.

14. Użytkownikowi nie wolno: • korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD), • instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych; • wynosić poza obręb MultiCentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.; • kopiować na dysk twardy danych z serwerów dostępnych w sieci Internet, • opuszczać przydzielonego stanowiska pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.

15. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z MultiCentrum.

16. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

17. W MultiCentrum obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, a także spożywania posiłków i napojów.

18. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie mogą korzystać z zasobów Internetowych.

19. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik MultiCentrum ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownikowi.

MULTICENTRUM 

Oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

 

ul. Porajów 14

03-188 Warszawa

Telefon22 614 60 70

e-mail: biuro@multicentrum.warszawa.pl

 

Dni i godziny otwarcia (rok szkolny):

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 13:00-19:00

Środa, Piątek: 10:00-16:00

Soboty (wybrane): 10:00-15:00

 

Dni i godziny otwarcia (wakacje):

Poniedziałek, Środa, Piątek: 10:00-16:00

Wtorek, Czwartek: 13:00-19:00

 

 

 

Napisz do nas.

 

Informacja o plikach cookie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą "Prawo telekomunikacyjne" jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że strona wykorzystuje pliki Cookie, które mogą być używane w celu:

Zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji strony (np. po wciśnięciu przycisku "Zamknij" na pasku "Informacje o plikach cookie" zostanie zapisany plik Cookie blokujący go przez 30 dni).

Zapamiętywania zawartości pól formularzy (np. formularz logowania) aby nie było konieczne ponowne logowanie.

Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika serwisu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe logowanie się na podstronach serwisu.

Pliki cookies pozostawiane przez stronę nie powodują żadnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu na którym są zapisywane oraz nie wpływają na jego działanie.

Informacje o tym jak usuwać, blokować i zarządzać plikami Cookie znajdują się na stronach WWW producentów najpopularniejszych przeglądarek.

Informacja "RODO"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora.


Inspektorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest: Robert Cielma, e-mail: iod@bibliotekabialoleka.pl

 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi


Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

Szczegółowe Informacje