1. MultiCentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz na potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.

2. Z MultiCentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe   i inne), a także grupy tworzone w MultiCentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, kursach) na określony temat.

3. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikami MultiCentrum.

4. Terminy i tematykę zajęć dla grup tworzonych w MultiCentrum umieszcza się na stronie http://www.multicentrum.warszawa.pl, http://www.bialoleka.e-bp.pl/ oraz na plakatach. Zapisy przyjmują pracownicy MultiCentrum.

5. Osoby korzystające z MultiCentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją obecność: • grupy zorganizowane rejestrują ich opiekunowie, • uczestnicy grup warsztatowych tworzonych przez MultiCentrum rejestrują się indywidualnie za pomocą karty identyfikacyjnej użytkownika Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka. Karta wydana przez MultiCentrum upoważnia do korzystania z zasobów wszystkich bibliotek na terenie Białołęki zgodnie z Regulaminami Udostępniania Zbiorów.

6. Użytkownicy MultiCentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.

7. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko   w obecności pracownika MultiCentrum.

8. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MultiCentrum.

9. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.

10. Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika MultiCentrum podczas zajęć.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich.

12. Użytkownicy MultiCentrum mają prawo do: • bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów, • bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, wydawnictw multimedialnych, czasopism, książek itp.; • bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie plików na płyty CD, DVD, dyski przenośne, • bezpłatnego sporządzania w jednym egzemplarzu wydruków lub kserokopii prac wykonanych w ramach zajęć edukacyjnych, lub w większej liczbie egzemplarzy jeśli jest to niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

13. Korzystanie z książek, czasopism , multimediów możliwe jest tylko na miejscu i odbywa się na zasadach obowiązujących w innych filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka.

14. Użytkownikowi nie wolno:

• korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD),

• instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;

• wynosić poza obręb MultiCentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.;

• kopiować na dysk twardy danych z serwerów dostępnych w sieci Internet,

• opuszczać przydzielonego stanowiska pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.

15. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z MultiCentrum.

16. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

17. W MultiCentrum obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, a także spożywania posiłków i napojów.

18. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie mogą korzystać z zasobów Internetowych.

19. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik MultiCentrum ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownikowi.